English Hrvatski German Polis italian Cesky Kornati / Travel guide to one of best summer oasis on Adriatic, Dalmatia, Croatia


PRIVATE ACCOMMODATION - HOTELS REAL ESTATE CHARTER BIG GAME FISHING
Apartments Konta Vodice Croatia Apartments in Vodice

Home

Skupina drobných ostrovu, ostruvku a útesu v ji?ní cásti Severodalmatských ostrovu, ve vnej?ím pásu mezi ostrovy Dugi otok a ?irje. Táhnou se ve smeru pobre?ních horských pásem. Na vápencových nebo krídových ostrovech nejsou ani vodní toky. ani sladkovodní prameny. Jméno dostaly podle Kornatu, nejvet?ího ostrova souostroví (32,6 km2). Nekteré ostrovy vystupují príkre z more strmými stenami, jiné jsou témer ploché. Je to nejhust?í souostroví na Jadranu - 147 ostrovu, ostruvku a útesu na plo?e cca 300 km2.

Národní park Kornati byl vyhlá?en v r. 1980 a zaujímá plochu 223 km2 sou?e a vodní hladiny, tedy prevá?nou cást Kornatských ostrovu (bez ostrovní skupiny kolem ostrovu ?ut a Sit). Ka?dý náv?tevník musí zaplatit vstupné do národního parku, platí se i dal?í aktivity. Správa národního parku Kornati má sídlo v Murteru na stejnojmenném ostrove pri pobre?í.

Pro naprostý nedostatek pitné vody neposkytují mo?nost stálého osídlení. Do 18. stol. tu v?ak bylo nekolik rybárských osad. Dodnes zustalo jen pár starých, obcas pou?ívaných stavební, nekterá z nich byla upravena v jednoduchá pohostinská zarízení (domky pro robinzonský pobyt sportovních rybáru a potápecu), nekterá se pou?ívají pro pikniky, pri nich? se pripravují rybí speciality.

Na nekterých ostrovech a dokonce i v mori jsou videt pozustatky rímských sídel, napr. v melkém prujezdu Mala Proversa mezi ostrovy Dugi otok a Katina jsou ve vode dobre viditelné trosky veliké rímské stavby z 1. - 2. stol., která v rímské dobe stála na pevnine. V sousedním prujezdu Vela Proversa prochází hranice národního parku.

Proto?e nekteré ostrovy jsou díky clenitosti a chráneným zátokám vynikajícími prístavy nebo kotvi?ti, byly pred staletími pou?ívány piráty. Za druhé svetové války slou?ily jako úkryt partyzánum, na ostrove Pi?kera (dríve Jadro) ve stejnojmenné zátoce byla ve starém kostelíku ze 16. stol. partyzánská nemocnice (dnes je tam pomnícek).

V letních mesících prijí?dejí na nekteré z Kornatu majitelé zdej?í pudy, jim? jsou prevá?ne obyvatelé z ostrova Murter a privá?ejí sem své ovce na letní, byt dost chudou pastvu. Ovce tu zustávají bez dozoru po celé léto. Na nekterých ostrovech, kde jsou nevelká polje s cervenicí, pestují jejich majitelé vinnou révu, olivovníky, fíkovníky a nekdy i zeleninu. Na nekolika místech jsou malé háje prímorských borovic, napr. v zátoce Statival.

Zajímavou slavností na Kornatských ostrovech je procesí na lodkách a clunech k Panne Marii z Taracu. Tento mariánský kostelík stojí v Podtarackém zálivu na ostrove Kornat, na jeho jihozápadním pobre?í. Obyvatelé Murteru, ale i jiných ostrovu, sem po staletí smerují v?dy 1. cervence na svých lodích a clunech na pout k P. Marii z Taracu, aby ji poprosili o po?ehnání. Nejen z Murteru, ale i z celého dalekého okolí plují poutníci k ostrovu, mezi nimi bývá i dost turistu. Slavnost je toti? prehlídkou krásných lidových kroju, korouhví bratrstev i slavnostních rouch kne?í. Slavnost vrcholí bohoslu?bou pred kostelem a po?ehnáním v?em prítomným. Dávají si tu dostavenícko i jachtari, ale ti si musejí pospí?it, jinak bývají v?echna kotvi?te beznadejne obsazená.

Kornati jsou rájem pro jachtare. Jsou zde dve jachtarské základny - na ostrove Pi?kera a ?ut. Provádí se tam i výuka. Zejména ?kola na Pi?kere je na vysoké úrovni a te?í se vynikající povesti mezi jachtari z celé Evropy.

Vody kolem Kornatu prosluly jako bohatá lovi?te ryb, hlavono?cu a jiných morských ?ivocichu.

Vyhlá?ená potápecská lokalita u ostrova Ra?ip

Krátké jednodenní, ale i del?í výlety lodí ci motorovým clunem na Kornatské ostrovy. Ty krátké, jdednodenní výlety organizují na míst chorvatské cestovní agentury a kanceláre, ty del?í, tzv. robinzonské pobyty, i nekteré ceské cestovní kanceláre. Nad?ení robinsoni stráví dohodnutou dobu na urcitém pustém ostrove; jsou vybaveni motorovým clunem, potravinami a vodou a neru?ene se venují v okolním mori svým zálibám, predev?ím potápení a podmorskému rybolovu. Hlavními východisky plaveb na Kornatské ostrovy jsou obce a letoviska na ostrovech Murter, Dugi otok, Ugljan a Pa?man a cást severodalmatských letovisek.

Pro pobyt a pohyb v národním parku Kornati platí zvlá?tní predpisy. Ve?keré podrobnosti mu?e sdelit správa národního parku Uprava narodnog parka Kornatski otoci v Murteru.

-
Sponsored news - Sponzorirani clanci

Picture gallery
test.jpg

METEO VODICE Aquarium and museum of maritime tradition Vodice Apartments Crljenak Vodice HOTSPOT TRIBUNJ VODICE Private Apartments Moreta Vodice REAL ESTATE CROATIA HOTEL PUNTA VODICE 404 Not Found

404 Not Found

/RequestFormattedAds.aspx was not found on this server.


Resin-3.0.18 (built Fri, 24 Feb 2006 02:47:03 PST)

test
  footer