English Hrvatski German Polis italian Cesky Kornati / Travel guide to one of best summer oasis on Adriatic, Dalmatia, Croatia


PRIVATE ACCOMMODATION - HOTELS REAL ESTATE CHARTER BIG GAME FISHING
Private apartments Vlahov Vodice Apartments in Vodice

Predpisy

Národní park " Kornati" je jako oblast zvlá?tního zájmu v Chorvatské republice zvlá?t chránen. Platí proto pro nej zvlá?tní predpisy o vnitrních pravidlech v rámci národního parku, a to:

Vstupenky

Ka?dý náv?tevník n.p. "Kornati" musí mít pro ka?dý den pobytu na území parku platnou vstupenku. Zájemci si mohou vstupenku zakoupit ve Verejném zarízení (Javna ustanova) n.p. "Kornati" v Murteru nebo v recepcích na území parku (na ostruvku Ravni ?akan, na ostruvku Vela Panitula a v zátoce Vruje na ostrove Kornat.

Zóna zvlá?tní ochrany

V oblasti n.p. "Kornati" je lokalitou zvlá?tní ochrany ostruvek Purara, útesy Klint a Volic spolu s pásem more do vzdálenosti 500 metru od jejich pobre?ní cáry. Do techto míst je náv?tevníkum vstup vubec zakázán. Tato lokalita je toti? plne ponechána neru?enému prírodnímu vývoji a slou?í výhradne schválenému odbornému výzkumu.

Plavba, kotvení a stání plavidel

S výjimkou zóny zvlá?tní ochrany je plavba povolena v celé oblasti n.p. "Kornati". Kotvení a nocování je ale povoleno pouze v následujících zátokách: Stiniva, Statival, Lupe?ka, Tomasovac - Suha punta, ?ipnate, Lucica, Kravljacica, Stri?nja, Vruje, Gujak, Opat, Smokica, Ravni ?akan, Lavsa, Pi?kera - Vela Panitula a v zátoce Anica na Levrnace.

Stezky pro pe?í

Celá pevninská cást Kornatských ostrovu patrí soukromým vlastníkum této pudy. Náv?tevníkum je proto povolena chuze jen po cestách a stezkách, které jsou zvlá?t oznaceny jako cesty pro tento úcel.

Koupání a potápení

S výjimkou zóny zvlá?tní ochrany je koupání povoleno na celém území n.p. "Kornati". Autonomní potápení je povoleno pouze na základe predem získaného povolení pro autonomní potápení v národním parku, a to pouze zpusobem, který stanovilo ministerstvo ochrany ?ivotního prostredí. Podrobné informace a povolení k autonomnímu potápení je mo?no získat v ústredí n.p. "Kornati" v Murteru nebo na recepcích n.p. "Kornati" na území parku.

Rekreacní rybolov

Na území n.p. "Kornati" (s výjimkou zóny zvlá?tní ochrany) je tento rybolov povolen pouze na základe predem získaného povolení pro rekreacní rybolov (rybárský lístek), které vydává ústredí n.p. "Kornati" v Murteru. Na základe tohoto povolení je mo?no lovit nejvý?e tremi pruty s maximálne peti udicemi na ka?dém. Za jeden den se smí ulovit nejvý?e 3 kg ryb.

Zvlá?tní aktivity

Na území n.p. "Kornati" je mo?no vykonávat jakékoliv dal?í zvlá?tní aktivity pouze na základe predem získaného povolení, které vydává ústredí n.p. v Murteru.

Ochrana prírody

Na území n.p. "Kornati" se nesmí trhat nebo nicit rostliny, ani lovit, pla?it, zranovat nebo zabíjet ?ivocichy (s výjimkou povoleného rekreacního rybolovu). Je zakázáno odná?et místní autochtonní rostlinné nebo ?ivoci?né druhy z území n.p. Není dovoleno vyu?ívat minerálních surovin, menit ráz krajiny nebo jakýmkoliv zpusobem vyu?ívat prírodních zdroju této oblasti. Hlucné mechanizmy musejí být predepsaným zpusobem odhlucneny. Je zakázáno jakékoliv zneci?tování pevniny, more nebo ovzdu?í. Rozdelávání ohne nebo jakékoliv pou?ívání ohne je dovoleno pouze v obcích nebo na místech, která jsou k tomu vyhrazena a jsou príslu?ne oznacena. Je zakázáno priná?et na území n.p. "Kornati" strelné zbrane, vcetne podmorských pu?ek.

Porádková slu?ba

Pokud náv?tevník nezpusobuje prírode n.p."Kornati" ?ádnou ?kodu, je v?dy vítán. Nemel by v?ak po sobe zanechávat ?ádné stopy. Vedení n.p. "Kornati" predem upozornuje náv?tevníky, ?e porádková slu?ba parku, která dohlí?í na dodr?ování predpisu na území n.p., je vybavena znacnými pravomocemi a mu?e ukládat vysoké pokuty.

-

METEO VODICE Aquarium and museum of maritime tradition Vodice Apartments Crljenak Vodice HOTSPOT TRIBUNJ VODICE Private Apartments Moreta Vodice REAL ESTATE CROATIA HOTEL PUNTA VODICE 404 Not Found

404 Not Found

/RequestFormattedAds.aspx was not found on this server.


Resin-3.0.18 (built Fri, 24 Feb 2006 02:47:03 PST)

test
  footer